Building on and breaking from the past: Helsinki and Dublin after independence

Srdečně zveme na přednášku prof. Marjaany Niemi, Faculty of Social Sciences, Tampere University.

koná se ve středu, 14.11., 14:10 – 15:50, č. 201, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2

Abstract:

Capital cities play a significant role in interpreting a country’s past and charting its future. In the aftermath of the First World War nine new European states, Finland and Ireland among them, were confronted with the question of how to create a capital city befitting their new status and national identity. Instead of designing and constructing an entirely new capital city which would have marked a clean break from the past, all these states chose an existing city as the capital.
The lecture will examine processes through which two capitals, Helsinki and Dublin, were renewed physically and symbolically to make the political change ‘real’ to people, but also to reinterpret the past and create a ‘teleology for the present’. The aim is to discuss the ways in which the changes, planned and implemented, both reflected and reinforced new interpretations of the history of the city and the nation, and the continuities and discontinuities the changes created between the past and the present. Some elements and versions of the past were chosen over others, preserved and reinvented in the cityscape, while others were ignored, hidden or denied.

When Local Wishes to Become Global: Heritagization Strategies of Small Towns and Little Places in Remote Regions (20th and 21st centuries)

The 14th International Conference on Urban History taking place in Rome approaches!
Under the title „Urban Renewal and Resilience. Cities in Comparative Perspective“ urban historians will meet at Roma Tre from August 29th to September 1st , 2018.

Small towns will be discussed at Main Session 34 on Friday. Please check the conference website for program details.

Session organizers:
Del Espino Hidalgo Blanca (Sevilla University)
Klusakova Luda (Charles University)
• Keywords: Small towns; tangible heritage; intangible heritage; heritage resilience; public use of heritage, revitalization strategy

Bursaries to support participation at the 14th International Conference of Urban History in Rome 29th August – 1st September 2018

The Czech Association for Urban Studies (ČSUS) in close co-operation with The European Association for Urban History (EAUH) will award a limited number of bursaries to support participation at the 14th International Conference of Urban History “ Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective.“, which will take place in 29th August – 1st September 2018 in Rome. The conference is organized by EAUH.
Bursary provision is in compliance with objectives of ČSUS, which include the promotion of urban studies in the Czech Republic and cooperation of ČSUS with EAUH. The purpose of the bursaries is to motivate scholars to take part at the conference and to enable their attendance.
Eligible for the bursaries are applicants who fulfill the following criteria:
– The applicant is active participant of the conference, i.e. she or he will present paper that was accepted by the session or round-table organizers, or will co-organize a session.
– The applicant will attend the conference in person.
– The priority will be given to students and young scholars who are affiliated to universities in the Czech Republic and have no grants or universities which would be able to pay the costs for them.
– The citizens of the organizing country are not eligible.
– The bursaries that are provided by ČSUS cannot be combined with the bursaries granted by International Committee of EAUH.
The selected applicants will be provided with the bursary of the total amount of 10.000 CZK. It is mandatory that the bursary will be primarily used for paying the conference registration fee. The rest of the bursary must be used for the travel expenses related to the travel to the conference site and/or for covering the accommodation during the conference.
The bursary will be granted retrospectively after the conference against confirmation of attendance and other documents that will prove the use of the bursary for the conference attendance and indicate the costs: e.g. boarding-pass and invoice indicating the cost of the air-ticket; hotel invoice, etc.
The bursaries will be selected by the ad hoc committee comprising representatives of EAUH International Committee, ČSUS committee, and external experts.
The request consists of the following documents:
– The application form
– Letter of acceptance (email from session organizers)
– Short CV
– Letter of support from supervisor (in case of students)
The documents must be written in English and signed. The closing date for the application is 28th February 2018. The allocation of bursaries will be made in March 2018. All the documents must be sent electronically at CSUS2010@seznam.cz and mailed in hard copy to the address below:

Doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Department of Art History and Cultural Heritage
Faculty of Arts, University of Ostrava
Reální 5
701 03 Ostrava
Czech Republic

Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Heritage and Development Strategies.

kniha

Upozorňujeme na novou publikaci vzešlou ze spolupráce účastníků projektu TEMA a EAUH.
Vydalo Karolinum 2017, 159 p., ISBN 978-80-246-3645-0
kniha je v nabídce nakladatelství na stránkách jeho knihkupectví v e-shopu.
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=332715

ANOTACE:
Malá města v Evropě ve dvacátém a na počátku jedenadvacátého století jsou v historickém výzkumu opomíjená. Problematika kulturního dědictví ve vazbě na rozvojové strategie, je téma diskutované ekonomy více než historiky. Kolektivní monografie věnovaná fenoménu malého města, jenž má v Evropě specifickou, byť regionálně velmi diverzifikovanou podobu, se zaměřila na problémy, které řeší ve druhé polovině dvacátého a v první dekádě jednadvacátého století. Města nevýznamná, uprostřed zemědělského venkova či na periferii metropolí, se snaží najít motivaci k překonání ekonomických a sociálních problémů. V pěti kapitolách knihy autorky a autoři sledují malá města v několika málo evropských zemích a analyzují, jak lidé, kteří o městech rozhodují, architekti a urbanisté, přemýšleli o městě a organizovali prostor malých měst. Jedna z cest, kterou města využívají, vede přes zhodnocení kulturního dědictví a jeho využití jako nástroje k motivaci svého rozvoje. Tito lidé chtějí upozornit na své město a učinit z něj centrum regionálního rozvoje. Způsob využívání kulturního dědictví je velmi rozmanitý, jak dokazují výsledky výzkumu badatelů různých oborů. V mezinárodním autorském týmu najdou čtenáři historiky a historičky, sociology, architektky i historika umění, kteří spolupracují v Evropské asociaci pro urbánní historii.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.:
„Práce vzniklá pod redakcí prof. Ludi Klusákové je monografií sestavenou z textů urbánních historiků, členů the European Association for Urban History, kteří se soustřeďují na problematiku malých evropských měst. V předkládané knize na vybraných příkladech řeší otázku vztahu kulturního dědictví a inovace.
Kniha obsahuje pět případových studií jednoho tuzemského a ostatních zahraničních autorů, které dobře korespondují s otázkami kladenými v úvodní kapitole napsané Luďou Klusákovou a Marie-Vic Ozouf-Marignier. Autorky se v ní mimo jiné vrací k významu malých měst v evropské kultuře a jejich vazbám na národní a nadnárodní společenské aktivity.“

Z recenzního posudku Prof. Dobrinky Parushevy, Institute of Balkan Studies, Sofia :
“This edited volume may serve as a piece of knowledge that may help in filling the large gap existing in the historical knowledge of urban Europe. There has been just one more project on European small towns carried out in the 1990s by Peter Clark and Bernard Lepetit, which dealt with the early modern period. Since then there have not been, at least to my knowledge, other explorations that address small towns in Europe in any historical period. Hence my firm conviction that the proposed volume will definitely enforce both the publication record of the Charles University Press and the all-European knowledge about the small towns and their role in preservation of the cultural heritage.”

TEMA+ European Territories: Heritage and Development.

S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018 – 2020.

Evropská komise tímto způsobem ocenila excellenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou přivítá nového člena Université Laval (Québec, Kanada).

TEMA+ si přeje poskytovat lepší porozumění problematice kulturního dědictví v evropském kontextu, jehož význam roste, prostřednictvím interdisciplinárního, multinacionálního přístupu, jenž je v této podobě unikátní. Žádná evropská univerzita takovýto magisterský program nenabízí. První studenty z celého světa bude konsorcium přijímat pro akademický rok 2018/2019. Nejlepší kandidáti budou mít možnost získat prestižní stipendium EK.

WORKSHOP S HOSTUJÍCÍMI PROFESORY TEMA A PLATFORMY CEFRES

“Around the migrations in the middle of the 20th century – prospects from the two sides of the Channel.”

“Autour des migrations du moitié du 20e siècle – perspectives de deux côtés de La Manche”
Invited speakers:

Laure Teulières, professor of history, FRAMESPA (UMR CNRS 5136), Université Toulouse Jean-Jaurès : Representations of the foreigner in France after the First World War

Simon Gunn, professor of history, Centre for Urban History, University of Leicester: From Workers to Communities: Migration and the Politics of Ethnicity in Bradford, England, c.1945-1980

KDY: 27. dubna 2017, čtvrtek, 14:00 – 18:00
KDE: FFUK, Hybernská 3 (Sporck-Sweerts palác), místnost 303

Bursaries to Support Urban Historians at the 11th Congress of Czech Historians 13th – 17th September 2017 in Olomouc

The Czech Association for Urban Studies (ČSUS) is opening a call for applications for bursaries. CSUS will award a limited number of bursaries to support participation at the 11th Congress of Czech Historians, which will take place 13th – 17th September 2017 in Olomouc.

Eligible are undergraduate and postgraduate students enrolled at universities in Czech Republic, who have no stable position or grant covering their attendance. They should prove that their paper is in the field of urban studies, and that it has been accepted for the congress panel or poster.

Bursary provision is in compliance with objectives of ČSUS, which include the promotion of urban studies in the Czech Republic and cooperation of ČSUS with EAUH. The purpose of the bursaries is to motivate scholars to take part at the congress and to enable their attendance.

The stipend up to 2000 CZK should help to cover registration fee and travel expenses through re-imbursement (i.e. against the certificate of attendance at the conference, the accounting records of expenses for travel / accommodation).

The bursaries will be selected by the ad hoc committee comprising representatives of ČSUS committee, and external experts.
The request consists of the following documents:
– The application letter, including the justification of the request, title of the contribution, title of the panel, contribution abstract, contact information and signature
– Letter of acceptance (email from session organizers)
– Short CV
– Letter of support from supervisor (in case of students)

The application should be sent by e-mail to csus2010@seznam.cz before the 20th May. The award will be announced by the end of May

Mgr. Jaroslav Ira, PhD, CSUS secretary

============

Česká asociace pro urbánní studia (ČSUS) vyzývá k předkládání žádostí o stipendia. ČSUS udělí omezený počet stipendií na podporu účasti na 11. sjezdu českých historiků, který se bude konat 13. – 17. září 2017 v Olomouci.

Způsobilí jsou vysokoškolští a postgraduální studenti zapsaní na vysokých školách v České republice, kteří nemají stabilní pozici nebo grant na pokrytí jejich účasti. Měli by prokázat, že jejich příspěvek je v oboru urbánních studií, a že byl přijat do kongresového panelu nebo posteru.

Stipendium je udělováno v souladu s cíli ČSUS, které zahrnují podporu urbánních studií v České republice a vychází ze spolupráce s Evropskou Asociací pro Urbánní Historii. Účelem stipendia je motivovat začínající vědce k účasti na kongresu a umožnit jejich účast.

Stipendium ve výši 2000 Kč by mělo pomoci pokrýt registrační poplatek a cestovní výlohy cestou re-fundace (tj. po předložení dokladu o účasti na konferenci, účetních dokladů o nákladech za cestovné/ubytování )

Stipendia budou udělena ad-hoc komisí ze zástupců výboru ČSUS a externích odborníků.

Žádost se skládá z následujících dokumentů:
– Přihláška formou dopisu, obsahující zdůvodnění žádosti, název příspěvku a panelu, anotaci příspěvku, kontaktní údaje a podpis
– Potvrzení přijetí příspěvku (e-mail od organizátorů zasedání)
– Krátké CV
– Doporučení vedoucího diplomní práce, či disertace (v případě studentů)

Žádost by měla být zaslána elektronickou poštou do 20. května 2017 na csus2010@seznam.cz

Rozhodnutí o ocenění bude oznámeno do konce května.

Mgr. Jaroslav Ira, PhD, tajemník ČSUS

Cultural Heritage – Identification – Public Places – City (CHIPPC)

Výzkumná Skupina „Kulturní dědictví – identifikace – veřejný prostor – město“

Výzkumná skupina založená na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřuje na problematiku kulturního dědictví (Heritage, Patrimoine) v kontextu identifikačních procesů a užívání historie ve veřejném prostoru urbanizované a globalizované společnosti. Druhý klíčový koncept představuje město jako kulturní dědictví evropské civilizace. Města jsou chápána jako sociálně organizovaný prostor, který si udržuje svou identitu v aktivní komunikaci s okolím. Neustále se proměňující města současně vykazují stabilitu a odolnost. Koncept odolného města (Resilient City), které je schopno čelit rizikům (např. klimatickým změnám) či katastrofám, absorbovat jejich účinky a zotavit se z nich, se stalo novým strategickým termínem světového urbanismu. V historické perspektivě však představuje jen recentní výraz pro adaptabilitu měst ve vztahu k výzvám společenského i přírodního původu. Skupina zkoumá, jakou roli v těchto procesech může hrát, a v minulosti hrálo, kulturní dědictví, které je často definováno jako důležitý zdroj pro dosahování cílů v politické, sociální a ekonomické rovině, k nimž patří například sociální koheze a inkluze, občanské identity, přináležitosti s místem (Sense of Place, Place Attachment), a v neposlední řadě proměny míst pro turistické a jiné trhy.
• Koncept kulturního dědictví (Cultural Heritage) v konkurenci s koncepty identity, paměti i komemorace.
• Dějiny kulturního dědictví jako dějiny mocenských vztahů, jež operují a zároveň jsou formovány prostřednictvím kulturního dědictví. Zdroj či nástroj adaptace různých společností či civilizací. Strategie, či jeden z adaptačních mechanismů, jež se podílí na formování, stabilizaci, ale také transformaci kolektivů nejrůznějšího typu.
• Kulturní dědictví v politice UNESCO a EU: European Heritage Label; UNESCO seznam světového kulturního dědictví.
• Dialog či konkurence, sdílení, vrstvení identifikace prostřednictvím vazeb ke kulturnímu dědictví jako substituce evropské identity, součást národní identity, resp. lokální a regionální.
• Sebeprezentace a stereotypizace za využití obrazu spojeného explicitně nebo implicitně s kulturními hodnotami, objekty či společenskou praxí, které jsou prezentované současně jako evropské.
• Města jako kulturní dědictví a kulturní dědictví ve městech.
• Role kreativních jedinců při volbě strategií pro revitalizaci měst či regionů v současnosti i v historické perspektivě.
• Veřejný prostor a proměny jeho funkcí.