Cultural Heritage – Identification – Public Places – City (CHIPPC)

Výzkumná Skupina „Kulturní dědictví – identifikace – veřejný prostor – město“

Výzkumná skupina založená na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřuje na problematiku kulturního dědictví (Heritage, Patrimoine) v kontextu identifikačních procesů a užívání historie ve veřejném prostoru urbanizované a globalizované společnosti. Druhý klíčový koncept představuje město jako kulturní dědictví evropské civilizace. Města jsou chápána jako sociálně organizovaný prostor, který si udržuje svou identitu v aktivní komunikaci s okolím. Neustále se proměňující města současně vykazují stabilitu a odolnost. Koncept odolného města (Resilient City), které je schopno čelit rizikům (např. klimatickým změnám) či katastrofám, absorbovat jejich účinky a zotavit se z nich, se stalo novým strategickým termínem světového urbanismu. V historické perspektivě však představuje jen recentní výraz pro adaptabilitu měst ve vztahu k výzvám společenského i přírodního původu. Skupina zkoumá, jakou roli v těchto procesech může hrát, a v minulosti hrálo, kulturní dědictví, které je často definováno jako důležitý zdroj pro dosahování cílů v politické, sociální a ekonomické rovině, k nimž patří například sociální koheze a inkluze, občanské identity, přináležitosti s místem (Sense of Place, Place Attachment), a v neposlední řadě proměny míst pro turistické a jiné trhy.
• Koncept kulturního dědictví (Cultural Heritage) v konkurenci s koncepty identity, paměti i komemorace.
• Dějiny kulturního dědictví jako dějiny mocenských vztahů, jež operují a zároveň jsou formovány prostřednictvím kulturního dědictví. Zdroj či nástroj adaptace různých společností či civilizací. Strategie, či jeden z adaptačních mechanismů, jež se podílí na formování, stabilizaci, ale také transformaci kolektivů nejrůznějšího typu.
• Kulturní dědictví v politice UNESCO a EU: European Heritage Label; UNESCO seznam světového kulturního dědictví.
• Dialog či konkurence, sdílení, vrstvení identifikace prostřednictvím vazeb ke kulturnímu dědictví jako substituce evropské identity, součást národní identity, resp. lokální a regionální.
• Sebeprezentace a stereotypizace za využití obrazu spojeného explicitně nebo implicitně s kulturními hodnotami, objekty či společenskou praxí, které jsou prezentované současně jako evropské.
• Města jako kulturní dědictví a kulturní dědictví ve městech.
• Role kreativních jedinců při volbě strategií pro revitalizaci měst či regionů v současnosti i v historické perspektivě.
• Veřejný prostor a proměny jeho funkcí.

Workshop: Heritage, Identifications and Public places in Cities

Srdečně zveme na mezinárodní workshop pořádaný magisterským programem Erasmus+ a výzkumnou skupinou CHIPPC na FFUK v Praze.
Venue: Friday, 2nd December 2016, 10:00 – 16:00, Hybernská 3, Praha 1, room 303

I. session: Dialogue between Architect(ure) and Histor(ian)y; Session chair Mgr. Jaroslav Ira, PhD.
Presentations followed by discussion
10:00 – 10:15 Gyöngy Molnár (TEMA MA student) – Mátyásföld: suburban villa district in the agglomeration of Budapest (1887 – 1914)
10:35 – 10:50 Davi Costa da Silva (TEMA MA student) – Five Bata Urbanistic Projects in Brasil 1940´- 1950´
11: 10 – 11:30 Nari Shelekpayev, TEMA Alumni, Ph.D.Candidate, Université de Montréal: Visible Power: Genesis of the Elaboration of Contemporary Capital
Cities, 1850-2000
11:50 – 12: 10 Yigitcan Ucar (TEMA MA student) – Istanbul Gated Communities
12:30 – 13:00 Ing. Arch. Eva Špačková (TU – VŠB Ostrava) : Rehabilitation Projects for Small Towns. Discussion follows
II. session: Cultural Heritage in Identification strategies; Session chair Prof. Luďa Klusáková
Presentations followed by discussion
14:00 Introduction of CHIPPC
14:10 – Jan Krajíček – new research project – Instrumental Use of Heritage in Regional Revitalization – Heritage Concepts
14:30 Tereza Horáčková TEMA Alumni, PhD. Student CUNI – Cultural transfer between two generations of Vietnamese immigrants in Prague.
15:00 Oldřiška Prokopová TEMA Alumni, PhD. Student CUNI – Heritage of Popular Culture in Tuscany during the Risorgimento Period.