Bursaries to Support Urban Historians at the 11th Congress of Czech Historians 13th – 17th September 2017 in Olomouc

The Czech Association for Urban Studies (ČSUS) is opening a call for applications for bursaries. CSUS will award a limited number of bursaries to support participation at the 11th Congress of Czech Historians, which will take place 13th – 17th September 2017 in Olomouc.

Eligible are undergraduate and postgraduate students enrolled at universities in Czech Republic, who have no stable position or grant covering their attendance. They should prove that their paper is in the field of urban studies, and that it has been accepted for the congress panel or poster.

Bursary provision is in compliance with objectives of ČSUS, which include the promotion of urban studies in the Czech Republic and cooperation of ČSUS with EAUH. The purpose of the bursaries is to motivate scholars to take part at the congress and to enable their attendance.

The stipend up to 2000 CZK should help to cover registration fee and travel expenses through re-imbursement (i.e. against the certificate of attendance at the conference, the accounting records of expenses for travel / accommodation).

The bursaries will be selected by the ad hoc committee comprising representatives of ČSUS committee, and external experts.
The request consists of the following documents:
– The application letter, including the justification of the request, title of the contribution, title of the panel, contribution abstract, contact information and signature
– Letter of acceptance (email from session organizers)
– Short CV
– Letter of support from supervisor (in case of students)

The application should be sent by e-mail to csus2010@seznam.cz before the 20th May. The award will be announced by the end of May

Mgr. Jaroslav Ira, PhD, CSUS secretary

============

Česká asociace pro urbánní studia (ČSUS) vyzývá k předkládání žádostí o stipendia. ČSUS udělí omezený počet stipendií na podporu účasti na 11. sjezdu českých historiků, který se bude konat 13. – 17. září 2017 v Olomouci.

Způsobilí jsou vysokoškolští a postgraduální studenti zapsaní na vysokých školách v České republice, kteří nemají stabilní pozici nebo grant na pokrytí jejich účasti. Měli by prokázat, že jejich příspěvek je v oboru urbánních studií, a že byl přijat do kongresového panelu nebo posteru.

Stipendium je udělováno v souladu s cíli ČSUS, které zahrnují podporu urbánních studií v České republice a vychází ze spolupráce s Evropskou Asociací pro Urbánní Historii. Účelem stipendia je motivovat začínající vědce k účasti na kongresu a umožnit jejich účast.

Stipendium ve výši 2000 Kč by mělo pomoci pokrýt registrační poplatek a cestovní výlohy cestou re-fundace (tj. po předložení dokladu o účasti na konferenci, účetních dokladů o nákladech za cestovné/ubytování )

Stipendia budou udělena ad-hoc komisí ze zástupců výboru ČSUS a externích odborníků.

Žádost se skládá z následujících dokumentů:
– Přihláška formou dopisu, obsahující zdůvodnění žádosti, název příspěvku a panelu, anotaci příspěvku, kontaktní údaje a podpis
– Potvrzení přijetí příspěvku (e-mail od organizátorů zasedání)
– Krátké CV
– Doporučení vedoucího diplomní práce, či disertace (v případě studentů)

Žádost by měla být zaslána elektronickou poštou do 20. května 2017 na csus2010@seznam.cz

Rozhodnutí o ocenění bude oznámeno do konce května.

Mgr. Jaroslav Ira, PhD, tajemník ČSUS

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *